TGAT / TPAT

TGAT / TPAT

ตัวกรอง
หมวดหมู่
TCASter Mock Exam วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
"สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
"สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
TCASter Mock Exam วิชา TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
"สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...