สนามสอบจำลอง

TCASter Mock Exam วิชา A-Level ฟิสิกส์ [Paper-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
"สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Paper-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **...
TCASter Mock Exam Pack นิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
Pack นิเทศศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ นิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT -Mock A-Level 3...
TCASter Mock Exam เตรียมอุดมศึกษา [Computer-based] - [ปี 2567]
Mock TU สนามสอบจำลองเสมือนจริง เพิ่มโอกาสในการสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [วิชาที่ได้สอบคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ]...
TCASter Mock Exam Pack วิศวกรรมศาสตร์ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567
Pack วิศวกรรมศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (Paper-based) รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT -Mock TPAT3 ความถนัดด้าน...

หนังสือ และ E-book

[E-book] Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ อัปเดต ปี 67
[E-book] Examhub TGAT1 สื่อสารภาษาอังกฤษ อัปเดต ปี 67 น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ Examhub ซึ่งจะสามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบ...
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 67
[E-book] Examhub TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล อัปเดต ปี 67 น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ Examhub ซึ่งจะสามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านร...
[E-book] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต อัปเดต ปี 67
[E-book] Examhub TGAT3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต อัปเดต ปี 67 น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ Examhub ซึ่งจะสามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่...
[E-book] Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์ อัปเดต ปี 67
[E-book] Examhub TPAT1 ความถนัดแพทย์ อัปเดต ปี 67 น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ Examhub ซึ่งจะสามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่านระบบออน...
[E-book] Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อัปเดต ปี 67
[E-book] Examhub TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อัปเดต ปี 67 น้องๆ สามารถฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ Examhub ซึ่งจะสามารถรู้ผลสอบทันทีด้วยระบบการตรวจข้อสอบผ่...